fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Szücs Bence Egyéni Vállalkozó
Székhely: 1148 Budapest, Padlizsán utca 26.
Telephely: 1148 Budapest, Padlizsán utca 26.
Nyilvántartási száma: 51217170
Adóazonosító jele: 8464581327
Adószáma: 68095075-1-42
Statisztikai számjel: 68095075-7312-231-01
E-mail: info@seoman.hu
mint a seoman.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban. Adatkezelő) jelen tájékoztatóval tesz eleget Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által támasztott követelményeknek.

 

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

A 2011. évi CXII. törvény 20. § 1. pontjában foglaltak szerint jelent tájékoztató hatálya alatt megvalósuló adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja

A keresőoptimalizálási szolgáltatással összefüggésben végzett adatkezelések célja: SEO szolgáltatás igénybevétele. Az Üzemeltető a jelentkező elérhetőségét a SEO szolgáltatással kapcsolatos információ csere céljából tárolja.

  1. Szücs Bence e.v. (1148 Budapest, Padlizsán utca 26. , Nyilvántartási száma: 51217170 , Adószáma: 68095075-1-42, info@seoman.hu)
  2. Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. ( 1144 Budapest Ormánság utca 4., Cégjegyzékszám: 01-09-909968 , adószám: 14571332-2-42) – tárhely szolgáltat

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A kezelt adatok

A felhasználó/feliratkozó vezeték és kereszt neve, email címe, feliratkozás időpontja, érdeklődési terület.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés időtartama

A SEO szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri adatai törlését. A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető az info@seoman.hu e-mail címen. (Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését az info@seoman.hu címre küldött elektronikus levélben.

Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik , külső személyhez nem történik.

Budapest 2018 május